Rata 7 Sarja 3 23.03.2018 17:58
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 1 (8) 1 1 4 (7) 1                          
7 16 21 29            
Wiljam Sar 187 Yht 216
1 4 9 - 1 3                              
5 14 18              
Anton Sar 185 Yht 203
1 6 8 1 8 -                              
7 16 24              
Eddie Sar 157 Yht 181