Rata 5 Sarja 3 18.02.2019 19:58
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 - 3 / 6 / 9 - 9                        
8 24 43 52 61          
Kimmo Sar 266 Yht 327
- 8 6 3 9 / 9 /                          
8 17 36 46            
Samuel Sar 165 Yht 211
8 - X   (7) 1 6 3                          
8 26 34 43            
Unto Sar 186 Yht 229