Rata 2-1 Sarja 5 16.01.2018 19:59
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 - 6 - 7 2                              
9 15 24              
Hans Sar 512 Yht 536