Rata 1 Sarja 7 18.02.2019 19:59
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 1                                      
9                  
Niko Sar 979 Yht 988
X                                        
10                  
Saku Sar 747 Yht 757