Rata 12 Sarja 4 18.02.2019 19:59
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 / 7 / 1 8 6 1 8 -                      
17 28 37 44 52          
Veeti Sar 268 Yht 320
5 1 5 1 X   8 - 7 1                      
6 12 30 38 46          
Tuomas Sar 346 Yht 392
6 / X   9 - 3 - (8)                        
20 39 48 51 59          
Ida Sar 264 Yht 323