Rata 10-9 Sarja 5 16.10.2018 19:58
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 1 6 / 6 -                              
9 25 31              
Krister Sar 590 Yht 621